Učna gradiva za fiziko v 8. in 9. razredu

Raziščite vse možnosti

ODLIKE NOVIH SAMOSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV

Razlaga, ne zgolj povzemanje dejstev
Samostojni delovni zvezki s svojo obliko omogočajo preplet razlagalnih vsebin učbenika in vaj delovnega zvezka. Žal se vse prepogosto zgodi, da je razlagalni del tovrstnih gradiv skrčen zgolj na povzemanje fizikalnih zakonitosti. Pri naših samostojnih delovnih zvezkih je zato obseg razlage, kombinirane z nazornimi risbami in fotografijami, ravno tolikšen, da lahko učence peljemo k razumevanju fizikalnih pojavov, a jih hkrati ne odvrnemo od branja, do česar bi prišlo zaradi preobilja razlagalnega gradiva.
Predlagani poskusi ohranjajo bistvo raziskovanja v fiziki
Razvojna stopnja otrok v 8. in 9. razredu omogoča, da se pri poskusih že lahko odmaknemo od preprostih »kuharskih receptov« in otrokom ponudimo vpogled v pravo raziskovanje. Fiziki, izkoristimo to priložnost!
Količina nalog omogoča izbiro
Količina nalog, ki so razvrščene v tri različne sklope, je za vsak razred tolikšna (več kot 350), da učitelju in učencu omogoča izbiro.
Formativno spremljanje znanja
Vključeni elementi formativnega spremljanja znanja poskrbijo, da učenci vedo, kaj so cilji posamezne učne enote in kaj so kriteriji njihove uspešnosti. Tako so učenci aktivno vključeni v oblikovanje in načrtovanje učnega procesa ter s tem tudi bolj motivirani za učenje.
Problemsko naravnan pouk
Učenci se v samostojnem delovnem zvezku srečajo z zanimivimi problemi, ki so neposredno vezani na njihovo vsakdanje življenje, za njihovo razrešitev pa je treba usvojiti znanja, predvidena v posamezni učni enoti. Problemsko naravnan pouk je zanimivejši, tako pridobljeno znanje pa trajnejše.
Bogata zbirka dodatnega gradiva
Kot dodatno pomoč učiteljem za izvedbo kakovostnega pouka smo tiskanima samostojnima delovnima zvezkoma dodali še bogato podporno gradivo. Na spletu lahko najdete letne in urne učne priprave, rešitve in dodatne naloge. Gradivo je mogoče uporabljati tudi v interaktivni različici z dodanimi 3D-modeli, videoposnetki, fotografijami in spletnimi povezavami. Za izvedbo poskusov pa ponujamo bogato zbirko pripomočkov: zbrani so v praktični škatli, poimenovani Fizikalni laboratorij.
KOMPLET PRIPOMOČKOV ZA DEJAVNOSTI IN POSKUSE
Učiteljem, ki bodo prvič uporabljali nova samostojna delovna zvezka Moja prva fizika 1 in 2, ponujamo brezplačen nabor pripomočkov za različne dejavnosti in poskuse, ki jih bodo skupaj z učenci izvajali v svoji učilnici. Škatla Fizikalni laboratorij vsebuje pripomočke za izvajanje demonstracijskih ali skupinskih poskusov. Zbirka pripomočkov je bila zasnovana v želji, da bi poskusi, ki so v samostojnih delovnih zvezkih predlagani za »učenje« raziskovanja, tudi v praksi dobro zaživeli. Ob Fizikalnem laboratoriju za 8. razred si lahko izberete še eno dodatno darilo za svojo učilnico fizike!

Pripomočke uporabite za:

  • dvig motivacije
  • spodbujanje raziskovanja
  • utrjevanje znanja

OGLEJTE SI NABOR PRIPOMOČKOV

Didaktično in tehnološko dovršeno zbirko interaktivnih učnih gradiv iRokus+ smo zasnovali v sodelovanju z National Geographicom, temelji pa na inovativnem didaktičnem konceptu, imenovanem kombinirano učenje. To pomeni, da tesno povezuje tiskana in interaktivna učna gradiva.

Interaktivna učna kompleta iRokus+ Fizika 8 in 9 vsebujeta kodo za dostop do interaktivnega gradiva (filmi, interaktivne naloge in igre, animacije, praktične dejavnosti in fotografije), zvezek za aktivno učenje in didaktično prilogo. Vsebina tiskanih učbenikov Fizika+ 8 in Fizika+ 9 je enaka kot pri interaktivnih kompletih. Učbenika sta zasnovana kot gradivo za tiste, ki raje uporabljajo tiskano gradivo, in ne kot dopolnilo interaktivnemu kompletu.

Za učence so na voljo tudi vadnice Znam za več in iZnam za več (interaktivna različica) s številnimi nalogami in vajami, ki jih šolarji rešujejo samostojno, hkrati pa lahko spremljajo rezultate in svoj napredek pri učenju. Več o vadnicah najdete na spletnem naslovu www.znamzavec.si.